COVID: ES PRORROGUEN LES MESURES ADOPTADES MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE 9 D’OCTUBRE DE 2020, I S’ESTABLEIX LA FLEXIBILITZACIÓ D’ALGUNES MESURES PER A l’ILLA DE FORMENTERA (BOIB 24/10/2020) – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

1. Prorrogar, per un període de quinze dies, les mesures contingudes en la resolució de la consellera de Salut i Consum de 9 d’octubre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant resolució de 25 de setembre 2020, i es modifiquen mesures concretes.

2. Afegir tres nous paràgrafs referits a mesures relatives als serveis socials, amb la següent redacció:

En els centres de serveis socials de tipus residencial o habitatge supervisat amb un o més casos actius o en estudi de COVID-19 es permet de manera excepcional la visita a persones que sofreixin una malaltia crònica avançada i que, per la seva situació, presentin una deterioració psicoemocional significativa que justifiquin el seu acompanyament.

La durada de la visita serà la mateixa que estigués establerta en el cas que el centre no tingués les visites restringides.

Es permeten també en aquests centres, de manera excepcional, les visites relacionades amb l’acompanyament al final de la vida. En aquest cas, es permet la presència contínua d’un familiar acompanyant al resident. En aquestes visites s’aplicaran mesures de màxima prevenció, en el marc de les instruccions de la Direcció General de Salut Pública i Participació.

  1. Establir, per a l’ILLA DE FORMENTERA, la flexibilització de les següents mesures:

3.1. RELACIONADES AMB L’ÀMBIT SOCIAL I FAMILIAR

Les activitats o esdeveniments de caràcter familiar o social que es desenvolupin en la via pública, espais d’ús públic o espais privats no inclosos en altres apartats del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, es limitaran a grups d’un màxim de deu persones en espais tancats i vint persones en espais a l’aire lliure, excepte en el cas de persones convivents, on no s’aplicarà aquesta limitació. Durant aquests tipus d’activitats es respectarà la distància mínima de seguretat interpersonal entre els no convivents i l’obligatorietat de l’ús de màscara, en el seu cas.

3.2. RELACIONADES AMB ELS PARCS INFANTILS

Els parcs infantils o espais d’ús públic a l’aire lliure similars podran estar oberts al públic, i es respectaran les mesures necessàries per a mantenir la distància de seguretat interpersonal o, de no ser possible, s’utilitzaran mesures alternatives de protecció física.

Els parcs que obrin al públic realitzaran de manera diària la neteja i desinfecció de les instal·lacions, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüent. Es mantindrà un registre de les actuacions de neteja i desinfecció realitzades.

Els parcs infantils comptaran amb cartelleria informativa que faci referència a les principals mesures de prevenció de la transmissió de la COVID-19, amb especial èmfasi en la higiene de mans, higiene respiratòria i etiqueta de la tos, així com el respecte a la distància mínima interpersonal.

 

3.3. RELACIONADES AMB ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

Els esdeveniments esportius podran utilitzar un 75% de l’aforament de la instal·lació esportiva per a l’assistència de públic, fins a un màxim de 1.000 persones.

El públic assistent a un esdeveniment esportiu a l’aire lliure seguirà les indicacions de distanciament i seguretat genèriques de les autoritats sanitàries. S’evitaran les aglomeracions i en cap cas podran superar-se les 1.000 persones en una zona determinada, especialment en les sortides i entrades. En tot cas, la distribució del públic assistent procurarà la distància màxima entre persones, malgrat afavorir l’agrupació de persones convivents

Els espectadors portaran màscara protectora

No es permet menjar ni beure en les instal·lacions tancades. En el cas que es permeti el consum d’aliments i/o begudes en instal·lacions a l’aire lliure, els espectadors portaran la màscara protectora a tot moment, excepte en el moment precís de la consumició. En aquest cas, s’assegurarà un radi de distància de com a mínim metre i mig entre les persones o entre grups de convivents i altres persones o grups.

3.4. RELACIONADES AMB ESDEVENIMENTS CULTURALS

Els teatres, auditoris i espais similars podran desenvolupar la seva activitat, amb els seients preasignats, sempre que no superin el setanta-cinc per cent de la capacitat permesa en cada sala.

Els cinemes i circs de carpa i espais similars, en els quals es permet menjar o beure, podran desenvolupar la seva activitat, amb els seients preasignats, sempre que no superin el quaranta-cinc per cent de la capacitat permesa en cada sala.

En el cas d’altres recintes, locals i establiments destinats a esdeveniments públics i activitats recreatives diferents dels contemplats en l’apartat anterior, podran desenvolupar la seva activitat sempre que el públic romangui assegut i no se superi el setanta-cinc per cent de l’aforament permès, amb un límit màxim de 300 persones en espais tancats i de mil persones si es tracta d’activitats a l’aire lliure.

3.5. RELACIONADES AMB L’ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ

Les terrasses d’establiments que exerceixin l’activitat de restaurant o bar cafeteria podran obrir al públic amb el límit del setanta-cinc per cent d’aforament, sempre que pugui assegurar-se que la disposició de les taules permeti el manteniment de la distància de seguretat interpersonal de metre i mig.

En el cas que l’establiment d’hostaleria i restauració obtingui el permís de l’ajuntament per a incrementar la superfície destinada a terrassa a l’aire lliure podrà incrementar-se el nombre de taules realitzant un increment proporcional de l’espai per als vianants en el mateix tram de la via pública on se situï la terrassa. A l’efecte d’aquesta regulació, es considerarà terrassa a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estigui envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

 

 

3.6. RELACIONADES AMB ELS MERCATS AMBULANTS

Els mercats ambulants podran incrementar la seva ocupació fins al setanta-cinc per cent dels llocs habituals o autoritzats en aquells que tinguin més de vint-i-un, prioritzant en tot cas els llocs de productes d’alimentació. En els casos en els quals l’ajuntament incrementi l’espai de venda, podrà incrementar-se el nombre de llocs en el mateix percentatge en el qual s’incrementi aquell espai, per a donar cabuda a part o a la totalitat d’autoritzacions, sempre que s’asseguri l’efectiva distància de seguretat entre llocs. En el cas de tenir autoritzats o de manera habitual fins a vint llocs, es permetrà l’activitat simultània de la seva totalitat, respectant sempre la citada distància efectiva de seguretat entre llocs.

3.7. RELACIONADES AMB ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE DESTINADES A la POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

Les activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil recollides en el Decret 23/2018, de 6 de juliol, podran realitzar-se en grups estables de fins a 20 participants en espais a l’aire lliure, i 10 participants en espais tancats. Aquestes activitats seran sense contacte físic.

3.8. RELACIONADES AMB LOCALS D’OCI INFANTIL

Es permet la reobertura al públic dels locals d’oci infantil. Aquests hauran de respectar una capacitat màxima del cinquanta per cent i en els esdeveniments programats es respectarà el principi de grups estables o bombolla. A aquest efecte, els locals d’oci infantil informaran els organitzadors de l’esdeveniment i als adults que acompanyin als menors d’aquesta limitació.

S’aplicaran mesures estrictes d’higiene de mans i superfícies, assegurant que el local manté condicions de ventilació adequada. Els nens de sis anys d’ara endavant accediran al local amb màscara protectora, utilitzant-la de manera contínua, excepte el moment específic de consum d’aliments i/o begudes, en el qual aquesta podrà retirar-se durant el temps imprescindible.

 

3.9. RELACIONADES AMB ACTIVITATS DELS CLUBS DE PERSONES MAJORS

Es permet la reobertura dels clubs de persones majors per a la realització d’activitats dirigides, que es realitzaran respectant les següents mesures:

* Per a poder reprendre les activitats, les associacions disposaran d’un pla de contingència que doni resposta a les situacions més freqüents previsibles en relació a la COVID-19. Aquest pla, que es definirà segons les instruccions de la Direcció General de Salut Pública i Participació, serà elaborat pel consell insular de manera conjunta amb les persones responsables de les associacions.

* Cada associació designarà a un responsable COVID, que es coordinarà amb el personal del Consell Insular, a fi de fer complir les mesures de seguretat i salut durant les pràctiques de les activitats

Les activitats es realitzaran sense contacte físic i respectant sempre la distància de seguretat interpersonal de metre i mig

* L’aforament màxim dels establiments o instal·lacions serà d’un cinquanta per cent. En el cas que la instal·lació no compti amb un aforament màxim autoritzat, aquest es calcularà disposant un espai mínim de quatre metres quadrats per persona

* Es disposarà en cada espai de cartelleria indicant el seu aforament màxim.

* Les activitats es realitzaran en grups estables d’un màxim de deu persones en espais tancats i vint persones a l’aire lliure.

Es prioritzarà la realització d’activitats a l’aire lliure i en espais oberts, sempre que les circumstàncies ho permetin.

* En les activitats que es desenvolupin en espais tancats s’assegurarà una adequada ventilació d’aquests espais, amb una periodicitat mínima recomanada de ventilació de trenta minuts cada dues hores

* En el cas d’ús d’equips de climatització, no es permet l’ús exclusiu de sistemes de recirculació d’aire i s’assegurarà el manteniment òptim dels filtres.

No estan permeses aquelles activitats que impliquin compartició de materials com a cartes, cartons o similars, o bé el maneig de monedes o bitllets

* És obligatori l’ús de màscara protectora, excepte durant les activitats esportives. No està permès el servei de bar ni les activitats en les quals es consumeixin aliments i/o begudes, exceptuant la hidratació necessària durant la realització d’altres activitats permeses.

En el cas que es doni algun cas de COVID-19 entre els usuaris de les activitats de l’associació, se suspendran totes les activitats d’aquesta fins que s’hagi determinat l’existència de condicions de seguretat sanitària adequades per al seu reinici, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

* Les persones participants en les activitats de les associacions signaran una declaració responsable on es manifesti que no s’ha tingut contacte estret amb cap cas positiu i que no presenten símptomes compatibles amb COVID-19.

 

3.10. RELACIONADES AMB CASALS DE JOVES I PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL MUNICIPALS

Les activitats i accions dirigides per monitors i/o dinamitzadors juvenils en els casals de joves i punts d’informació juvenil municipals podran desenvolupar-se en grups de deu persones en espais tancats i vint persones en espais a l’aire lliure.

  1. Sol·licitar als consells insulars que realitzin les actuacions necessàries de col·laboració perquè les associacions de persones majors puguin disposar del pla de contingència que ha de donar resposta a les situacions més freqüents previsibles en relació a la COVID-19, com a condició sine qua non per a reiniciar les seves activitats, quan la situació epidemiològica ho permeti.

Aquest pla s’elaborarà pels consells insulars de manera conjunta amb les persones responsables de les associacions, conforme a les instruccions de la Direcció General de Salut Pública i Participació, tal com es preveu en el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat. Tenint en compte la importància de permetre l’obertura dels centres de persones majors al més aviat possible per a afavorir que les persones majors pugui realitzar activitats amb la màxima seguretat, se sol·licita als consells insulars que duguin a terme aquestes actuacions en el termini màxim de dos mesos.

  1. Disposar que les mesures contingudes en la present resolució faran efecte a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (24-10-2020), excepte les limitacions dels aforaments per a celebracions nupcials i altres celebracions oficials similars, que produiran efectes a partir del dia 1 de novembre.

 

COVID: ES PRORROGUEN LES MESURES ADOPTADES MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE 9 D’OCTUBRE DE 2020, I S’ESTABLEIX LA FLEXIBILITZACIÓ D’ALGUNES MESURES PER A l’ILLA DE FORMENTERA (BOIB 24/10/2020)