RD 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el Salari Mínim Interprofessional pel 2017 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

El B.O.I. número 316, de 30 de desembre de 2016, publica el Reial decret 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional que haurà de regir a partir d’1 de gener de 2017, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporals, així com per als empleats de la llar.

 

QUANTIES

El salari mínim interprofessional per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 23,59 euros/dia o 707,70 euros/mes.

En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell.

El salari mínim està referit a la jornada legal de treball en cada activitat, de manera que si es realitzés una jornada inferior es percebrà la part proporcional.

RD 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el Salari Mínim Interprofessional pel 2017
Tagged on: