MESURES ECONÒMIQUES I SOCIALS REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A l'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Mesures socials

Es destinen ajudes per a les persones majors, les dependents i a les famílies vulnerables.

S’amplia la protecció als subministraments d’energia i d’aigua, garantint els serveis públics essencials, també es garanteixen els serveis de telecomunicacions, tot això per a les famílies vulnerables (atendre el poder adquisitiu).

Es garanteix el dret a l’habitatge de les persones amb més dificultats. Per a això s’estableix una moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques per als deutors hipotecaris en situació d’especial vulnerabilitat que vegin reduir-se els seus ingressos.

Mesures temporals de liquiditat d’empreses

Bloc de mesures que busquen assegurar la liquiditat de les empreses perquè puguin mantenir-se operatives amb l’objectiu que un problema de liquiditat no es converteixi en un problema de solvència. Per això s’ha aprovat la creació d’una línia d’avals i garanties públiques, a més, l’Estat serà el garant de les operacions.

Les empreses exportadores amb mecanismes àgils comptaran amb línies d’avals addicionals per a afavorir especialment a les petites i mitjanes empreses.

S’establirà un règim específic de suspensió de contractes públics, amb ampliació de terminis i compensació de salaris, amb la finalitat d’evitar la resolució dels contractes i la conseqüent pèrdua d’ocupació.

Per a donar suport al sistema productiu i empresarial, es reforma la normativa sobre inversions exteriors, per a impedir que empreses de països de fora de la Unió Europea puguin fer-se amb el control d’entitats espanyoles en sectors estratègics, aprofitant la caiguda conjuntural del valor de les seves accions en aquesta situació de crisi econòmica.

Ampliació de la línia de finançament Thomas Cook per a atendre el conjunt d’empreses establertes a Espanya incloses en determinats sectors econòmics.

Ajornament de deutes tributaris, concedint-se l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des de la data d’entrada en vigor del reial decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits als quals es refereix l’article 82.2.a) de la Llei anterior.

D’altra banda recordar a la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius que s’estableixen en el Reial decret que declara l’estat d’alarma, no serà aplicable als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

MESURES ECONÒMIQUES I SOCIALS REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A l’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19