El termini per a la presentació de les sol·licituds fins el 16 de setembre de 2024.

“La remodelació de la imatge exterior dels establiments comercials que es pretén té per objectiu la recuperació de l’harmonia original del conjunt de cada edifici en particular i de l’entorn urbà en la seva globalitat.

Per tal de fomentar la promoció d’aquestes actuacions dirigides a la renovació de la imatge exterior dels comerços es considera adequat la concessió de subvencions en matèria d’adequació dels rètols, tendals i mobiliari dels mateixos situats al barri de la Marina del municipi d’Eivissa

A la sol·licitud de la subvenció s’haurà d’adjuntar una declaració responsable signada pel titular de l’activitat, segons la qual el titular haurà de declarar que compleix les següents condicions o requisits:

1. Que sigui persona física o jurídica que desenvolupi una activitat comercial a la Marina als carrers indicats a l’annex 1 a l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria.
2. Que la persona sol·licitant estigui formalment i legalment constituïda i inscrita, en el cas d’empreses.
3. Que l’activitat comercial tingui en regla la llicència d’activitat.
4. Que no hi hagi cap ordre d’execució o per infracció urbanística o incompliment del deure de conservació i manteniment obert en el departament d’Urbanisme o Nucli Històric d’aquest Ajuntament respecte al local en el qual se sol·liciti subvenció per a l’embelliment de la imatge exterior.
5. El domicili de l’activitat econòmica per la qual es sol·licita l’ajuda ha d’estar situat als carrers especificats de la Marina amb l’entrada principal o l’aparador.
6. Que la persona sol·licitant consti d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Agència Tributària el mateix any en què es publiqui aquesta convocatòria.
7. Que la persona sol·licitant no estigui incursa en cap de les causes de prohibició establertes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els que estableix l’article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
8. En compliment de l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, les administracions públiques de les Illes Balears i organismes i entitats dependents denegaran l’atorgament de subvencions, beques o qualsevol altre tipus d’ajuda pública a les empreses i entitats sol·licitants sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.
9. Quan es tracti d’una agrupació de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s’han de fer constar expressament, tant a la sol·licitud com a la resolució de concessió, els compromisos d’execució que assumeix cada un dels membres, així com l’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a cada un d’ells, els quals tenen igualment la consideració de persones beneficiàries.
10- Número llicència municipal d’obres en cas de sol·licitar ajudes per rètols o tendals.
11- Només s’admetrà una sol·licitud per persona física, jurídica o agrupacions d’aquestes per cadascun dels establiments afectes a l’activitat.

Photo by Martina Amaro: https://www.pexels.com/photo/yachts-docked-on-ibiza-marina-harbor-11631647/

SUBVENCIONS PER A L’EMBELLIMENT DE LA ZONA COMERCIAL DE LA MARINA
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad