NOVES MESURES: ERTES-PRORROGUES-EXONERACIONS COTITZACIONS, ETC. (Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació BOE 13-05-2020) – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Destaquem els següents aspectes:

ERTES

* Es prorroga els ERTE PER FORÇA MAJOR fins al 30 de juny de 2020
per a aquelles empreses que no puguin reprendre la seva activitat per causes de força major.
* Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de persones treballadores, afectades per ERTE, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada. S’haurà de comunicar al Servei Públic d’Ocupació Estatal aquelles variacions que es produeixin a la finalització/reducció de l’aplicació de les mesures respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades. Aquestes comunicacions hauran de realitzar-se en el termini de 15 dies des que la seva data d’efectes.

* ERTE per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció iniciats entre el 13 de maig i el 30 de juny de 2020 els serà aplicable el procediment abreujat de l’article 23 del
Reial decret llei 8/2020; mantenint-se, per tant, l’informe
potestatiu de la Inspecció de Treball i la prioritat dels
sindicats.
La tramitació d’aquests ERTES podrà iniciar-se durant la vigència dels
ERTES de força major derivada del COVID-19 i es retrotrauran els seus
efectes a la data de finalització d’aquest.

EXONERACIÓ COTITZACIONS SOCIALS

* Es mantindran, durant maig i juny, les exoneracions de cotitzacions socials previstes per als ERTES per força major total, en funció del nombre de treballadors que l’empresa tingués en alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
* Aquelles empreses i entitats que comptin amb un expedient de regulació temporal d’ocupació autoritzada sobre la base de l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, en situació de força major parcial derivada del COVID-19, des del moment en el qual les causes reflectides en aquest precepte permetin la recuperació parcial de la seva activitat, quedaran exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta de la següent manera:
– Les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir de la data d’efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada treballats des d’aquest reinici, l’exempció aconseguirà el 85% de l’aportació empresarial reportada al maig de 2020 i el 70% de l’aportació empresarial reportada al juny de 2020, quan l’empresa hagués tingut menys de cinquanta treballadors o assimilats als mateixos en situació d’alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
Si en aquesta data l’empresa hagués tingut cinquanta o més treballadors o assimilats als mateixos en situació d’alta, l’exempció aconseguirà el 60% de l’aportació empresarial reportada al maig de 2020 i el 45% de l’aportació empresarial reportada al juny de 2020.

* Les empreses hauran de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia
total, en el seu cas, al ERTE en un termini de quinze dies i al SEPE les
variacions en les dades de persones treballadores incloses en aquests
expedients.
* El Reial decret llei inclou a més la modificació de la
Disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març,
que garanteix el compromís del manteniment de l’ocupació, per part
de les empreses, en un termini de sis mesos des de la data de represa
de la seva activitat, entenent per tal la reincorporació al
treball efectiu de persones afectades per l’expedient, encara que
aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla.

Les exempcions en la cotització s’aplicaran per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instàncies de l’empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació de les persones treballadores afectades i període de la suspensió o reducció de jornada. Perquè l’exoneració resulti d’aplicació aquesta comunicació es realitzarà per cada codi de compte de cotització a través del Sistema Xarxa en l’àmbit de la Seguretat Social.

COMPROMÍS MANTENIMENT D’OCUPACIÓ

* Les empreses que hagin aplicat un ERTE per causes de força major es manté que han de mantenir el nivell d’ocupació durant sis mesos des de la data de represa de l’activitat o reincorporació al treball efectiu de persones afectades pel ERTE, encara que sigui parcial o només afecti una part de la plantilla, només afectant les persones que hagin estat incloses en aquest ERTE.
* No es considerarà incomplit el compromís de salvaguarda de l’ocupació
quan el contracte de treball s’extingeixi per acomiadament
disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació
o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona
treballadora, ni per la fi de la crida de les persones amb contracte
fix discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó una
interrupció d’aquest.
* En particular, en el cas de contractes temporals el compromís de manteniment
de l’ocupació no s’entendrà incomplit quan el contratose extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l’obra
o servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de manera
immediata l’activitat objecte de contractació.
* Aquest compromís del manteniment de l’ocupació es valorarà en
atenció a les característiques específiques dels diferents sectors
i la normativa laboral aplicable, tenint en compte, en particular, les
especificitats d’aquelles empreses que presenten una alta variabilitat o estacionalitat de l’ocupació (turisme, comerç).
* No resultarà d’aplicació el compromís de manteniment de l’ocupació
en aquelles empreses en les quals concorri un risc de concurs de creditors.
* Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar la
totalitat de l’import de les cotitzacions del pagament de les quals van resultar
exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.

NOVES MESURES: ERTES-PRORROGUES-EXONERACIONS COTITZACIONS, ETC. (Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació BOE 13-05-2020)